Zakłady przemysłowe takie jak huty czy stocznie są nieodłącznym elementem wielu gałęzi polskiej gospodarki i bezpośrednio przyczyniają się do jej wzrostu. Mają jednak swoją ciemną stronę - zanieczyszczenia, które generują w znacznych ilościach, przedostają się do środowiska i niezwykle mu szkodzą. Do zmniejszenia emisji spalin powstających w procesach produkcyjnych służą instalacje, w których znajdują zastosowanie klapy gazoszczelne szczelne.

Klapy gazoszczelne a ochrona środowiska

Działanie takich zakładów jak spalarnie odpadów komunalnych, przemysłowych czy niebezpiecznych, stalownie i wiele innych obejmuje m.in. oczyszczanie emitowanych przez nie spalin. Żeby proces ten mógł jednak przebiegać efektywnie i rzeczywiście przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego, zakład musi być wyposażony w odpowiednią instalację oczyszczającą emitowane spaliny. Klapy gazoszczelne są jednym z jej elementów, który pełni kluczową rolę w przekierowywaniu spalin i ograniczaniu negatywnego wpływu firm przemysłowych na atmosferę.

Redukcja tlenków siarki (sox)

Szkodliwe substancje, które mogą wydostawać się w wyniku procesów produkcyjnych w zakładach przemysłowych to m.in. tlenki siarki (SOx, czyli SO2 i SO3), które są generowane m.in. w procesie spalania paliw kopalnych, produkcji energii, pozyskiwania metali z rud czy podczas transportu. SOx wchodzą w skład doskonale wszystkim znanego smogu. Są to gazy o duszącym i drażniącym zapachu, które niezaprzeczalnie szkodzą zdrowiu ludzi, zwierząt i roślin. Oprócz tego w procesach produkcyjnych do atmosfery przedostają się:

 • kwas chlorowodorowy,
 • fluorowodór,
 • tlenki azotu,
 • pyły,
 • metale ciężkie,
 • dioksyny i furany - trujące związki chemiczne, będące skutkiem ubocznym takich procesów przemysłowych jak spalanie odpadów, produkcja substancji chemicznych czy wybielanie papieru,
 • węglowodory.

Z biegiem czasu staliśmy się jednak coraz bardziej świadomym społeczeństwem także w kwestii emisji powyższych substancji do atmosfery. Zmniejszenie szkodliwego efektu polega na redukcji zawartości tych substancji w gazach wydobywających się z zakładów przemysłowych za pomocą przeznaczonych do tego instalacji. Klapy gazoszczelne to jeden z ich elementów.

Rodzaje klap

Na rynku można znaleźć kilka typów klap gazoszczelnych, które mają zastosowanie w systemach oczyszczania spalin w różnych gałęziach przemysłu:

 • Klapy okrągłe pojedyncze - ich rola polega na odcinaniu strumienia gazów (np. spalin) w kanałach o przekroju okrągłym. Klapy gazoszczelne okrągłe występują też w wariancie wieloskrzydłowym, jeśli wymaga tego rozmiar ich średnicy. Za prawidłowe działanie tego elementu instalacji oczyszczających spaliny odpowiada podwyższona szczelność na zamknięciu. Klapy odcinające mają bowiem różne typy uszczelnień skrzydeł w zależności od wymagań instalacji. Stosuje się do nich także kilka rodzajów siłowników napędzających armaturę.

 • Klapy odcinające gazoszczelne podwójne - ten wariant klap okrągłych pozwala na całkowite odcięcie strumienia gazów w kanałach o okrągłym przekroju. Stuprocentowe odcięcie jest zapewniane w tym przypadku dzięki użyciu powietrza doszczelniającego. Zabudowę klapy odcinającej oraz sterowanie układem powietrza doszczelniającego reguluje norma PN-EN 12952-13, która dopuszcza wykorzystanie klapy odcinającej gazoszczelnej do prac w kanałach spalin. W tym wariancie także możliwe są klapy wieloskrzydłowe, napędzane dowolnym rodzajem siłowników dostosowanych do armatury przemysłowej.

 • Klapy okrągłe pojedyncze talerzowe - w tym przypadku odcięcie strumienia spalin, powietrza lub innych gazów jest zapewniane przez zawory talerzowe. Używa się ich do kanałów o przekroju prostokątnym, jeśli jeden kanał przebiega bezpośrednio nad drugim. Klapy okrągłe talerzowe stosuje się zazwyczaj w instalacjach z filtrów workowych na bypassie lub wylocie z filtra. Napęd w tym modelu to siłownik pneumatyczny liniowy. Typowe przeznaczenie klap talerzowych to energetyka zawodowa i ciepłownictwo, czyli zakłady, w których używa się instalacji odsiarczania półsuchego i odpylania.

 • Klapy prostokątne pojedyncze - są to klapy odcinające żaluzjowe, przeznaczone do kanałów o przekroju prostokątnym. Możliwe jest wykonanie wieloskrzydłowe, jeśli wymagają tego wymiary klapy. Do napędu klap prostokątnych stosuje się dowolny siłownik do armatury przemysłowej.

 • Klapy prostokątne podwójne - tak jak w przypadku klap odcinających okrągłych, wariant podwójny zapewnia stuprocentową szczelność (odcięcie strumienia gazów).

 • Divertery - są to zespoły dwóch klap odcinających dopływ gazów, posiadające wspólny napęd w jednym korpusie. Divertery przekierowują strumień gazów na rozgałęzieniach rurociągów. Praca zespołów klap może odbywać się przy jednej klapie otwartej a drugiej zamkniętej (dwustanowo). Stosuje się je również do regulacji przepływu gazów jednym albo drugim kanałem. Na zamknięciu divertera można uzyskać podwyższoną szczelność dzięki odpowiedniemu uszczelnieniu skrzydeł. Ponadto możliwe jest zastosowanie zmiennej średnicy kanały czy różnych kątów rozwidlenia zespołu klap.

Wybór odpowiedniego modelu klapy nie zawsze jest prosty ze względu na różniące się od siebie warunki panujące w poszczególnych instalacjach. Warto więc zwrócić się o pomoc do fachowców zajmujących się sprzedażą klap odcinających gazoszczelnych.

W jakich gałęziach przemysłu stosuje się klapy odcinające gazoszczelne?

Wiele rodzajów zakładów przemysłowych przyczynia się do emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zastosowanie klap gazoszczelnych jest więc bardzo szerokie.

 1. Spalarnie odpadów - proces termicznego przekształcania odpadów w spalarniach, czyli ich utylizacja, jest źródłem emisji szkodliwych dla atmosfery gazów. Neutralizacja i unieszkodliwienie nieczystości jest niezbędnym elementem dbałości o środowisko, jednak żeby miał sens, należy zredukować ilość spalin wydostających się z zakładów utylizujących odpady.

 2. Stocznie - źródłem spalin przedostających się do atmosfery są także statki i transport morski. Emisja tlenków siarki i azotu oraz dwutlenku węgla będąca skutkiem przemysłu morskiego szkodzi zarówno środowisku wodnemu, jak i lądowemu. Sposobem na ograniczenie tego procesu są klapy i divertery do skraberów, czyli urządzeń służących do oczyszczania spalin wytwarzanych przez jednostki silnikowe zainstalowane na statkach.

 3. Stalownie - przy wytwarzaniu stali powstają szkodliwe pyły, gazy procesowe, a także dwutlenek węgla, tlenek azotu i szczególnie niebezpieczne gazy palne. Substancje to są zagrożeniem dla środowiska naturalnego, więc należy ograniczyć ich emisję.

 4. Huty szkła - także należą to zakładów wykorzystujących procesy w warunkach bardzo wysokich temperatur, które są źródłem szkodliwych spalin - tlenków azotu i dwutlenku węgla.

FAQ

1. Jakie są rodzaje klap gazoszczelnych?

W ofercie DSM znajdują się klapy okrągłe i prostokątne, pojedyncze i podwójne, żaluzjowe, talerzowe, zespoły klap, czyli divertery oraz modele w wykonaniu specjalnym.

2. Gdzie stosuje się klapy odcinające dostęp gazów?

Zakłady przemysłu, w których znajdują się instalacje oczyszczania spalin to elektrownie, elektrociepłownie, huty szkła, stalownie, stocznie czy spalarnie odpadów.

3. Jak wybrać producenta klap gazoszczelnych?

Najlepiej kierować się stosowanymi technologiami, doświadczeniem i zakresem oferty sprzedawcy klap, a także usługami świadczonymi w ramach zakupu (np. obecności przy rozruchu).